วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552

การหาค่าร้อยละ

ร้อยละ = (ผลรวม * 100)/คะแนนทั้งหมด
เช่น

ผลรวม = 54
คะแนนทั้งหมด = 200

=(54*100)/200
=xxx